Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Altero Kunststoffen Doetinchem, zoals opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem op 9 februari 2007.

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Altero met haar afnemers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Uitgesloten worden alle andere voorwaarden, welke door afnemers van toepassing (mochten) worden verklaard. Onder afnemer wordt verstaan eenieder die met Altero een overeenkomst van welke aard dan ook sluit of wenst te sluiten.

1.2
Door het doen van een bestelling bij Altero aanvaardt de afnemer deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.3
Afwijkingen op deze voorwaarden, ook al staan deze uitdrukkelijk op de stukken van de afnemer vermeld, zijn uitsluitend van toepassing indien ook vermeld op de orderbevestiging van Altero. Mondelinge toezeggingen van/door medewerkers van Altero zullen haar niet binden.

1.4
Afwijkingen op deze voorwaarden zijn telkens eenmalig, tenzij steeds schriftelijk bevestigd.

Aanbiedingen.
2.1
Alle door Altero gedane aanbiedingen en genoteerde opdrachten zijn vrijblijvend.Een bestelling bindt de afnemer. Altero is pas gebonden na verzending van haar orderbevestiging.

2.2
Met betrekking tot de aangeboden goederen geldt dat uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van nuances in kleur en volgens de officiele voorschriften en normen toegestane toleranties. Geringe afwijkingen ten opzichte van de catalogi en documentatie worden voorbehouden, echter zonder de afnemer van zijn verplichtingen te ontslaan.

2.3
Indien door de afnemer bestelde goederen slechts gedeeltelijk uit voorraad leverbaar zijn en de fabrikant slechts een gedeelte van de bestelde hoeveelheid levert, is de afnemer gehouden de geleverde partij af te nemen en de koopprijs van de geleverde partij te voldoen, volgens de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

Prijzen.
3.1
Alle door Altero opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en overige op de goederen drukkende lasten.

3.2
Prijswijzigingen, ook na het versturen van de orderbevestiging, worden door Altero uitdrukkelijk voorbehouden. Altero is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden verhogingen van tarieven, lasten, belastingen en wijzigingen van wisselkoersen etc. aan de afnemer door te berekenen.

3.3
Zodra aan de afnemer is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem klaarliggen, dienen deze goederen binnen een werkweek (5 achtereenvolgende werkdagen) te worden afgenomen. Na die periode behoudt Altero zich het recht voor opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van haar recht op schadevergoeding.

Verpakking.
4.1
Goederen zullen door Altero worden verpakt indien zij dit nodig acht of indien de afnemer dit wenst. Verpakkingskosten zullen echter tegen een door Altero bepaalde kostprijs aan de afnemer in rekening worden gebracht. Dit wordt voor het accepteren van de order met de afnemer overlegd.

4.2
Voor verpakkingsmateriaal dat door Altero aan de afnemer in bruikleen is gegeven, wordt statiegeld berekend. De afnemer wordt voor een bedrag, gelijk aan het berekende statiegeld gecrediteerd als het verpakkingsmateriaal in goede staat, tijdig en franko aan Altero is geleverd, zulks ter beoordeling van Altero, binnen 5 dagen na beeindiging van de bruikleenovereenkomst.

Levering en levertijd.
5.1
Levering van goederen geschiedt af magazijn van Altero door terbeschikkingstelling aan de afnemer of door overgave aan de betreffende vervoerder.

5.2
De door Altero opgegeven leverings- en produktietijden zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn voor Altero niet bindend. De levertijd begint bij het versturen van de orderbevestiging en nadat, zulks ter beoordeling van Altero, alle noodzakelijke gegevens zijn verstrekt. Mocht de levertijd door Altero worden overschreden, zal dit de afnemer geen recht geven op ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding in welke vorm dan ook.

5.3
Altero behoudt zich het recht voor orders in gedeeltes uit te leveren. De afnemer dient elke deellevering te beschouwen als zelfstandige levering en de fakturen binnen de gestelde tijd te voldoen.

Verzending.
6.1
Tenzij franko levering is overeengekomen, geschiedt de verzending van de goederen voor risico en rekening van de afnemer met een door Altero aangewezen vervoerder. De afnemer is gerechtigd bij een order zelf een vervoerder aan te wijzen.

6.2
Indien goederen, op verzoek van de afnemer, per expresse of koerier worden verzonden, zullen alle extra kosten aan de afnemer worden doorberekend.

Retourzending.
7.1
Retourzendingen worden door Altero slechts geaccepteerd indien Altero de afnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franko te zijn.

7.2
Ten onrechte geretourneerde goederen blijven voor een periode van maximaal 10 dagen voor de afnemer beschikbaar. Kosten van opslag en risico blijven voor rekening van de afnemer. Na deze periode worden de goederen nogmaals naar de afnemer gezonden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.

Betaling en eigendomsvoorbehoud.
8.1
Fakturen naar aanleiding van geleverde goederen of diensten dienen zonder enige korting binnen dertig dagen na faktuurdatum aan Altero te worden voldaan, hetzij door kontante betaling aan het kantoor van Altero, hetzij door overmaking op een van de op de faktuur genoemde rekeningen.

8.2
Indien de bovengenoemde betalingstermijn wordt overschreden, is de afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, gerekend over het openstaande bedrag met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn, tot aan de datum waarop het verschuldigde bedrag in het bezit is van Altero. Indien de wettelijke rente hoger is dan de genoemde 1%, wordt de wettelijke rente berekend.

8.3
Als binnen een periode van veertien dagen na de betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet in het bezit van Altero is, wordt de afnemer geacht nalatig te zijn en wordt de vordering ter inkasso uit handen gegeven.

8.4
Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door Altero gemaakt tijdens de invordering van de aan haar verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de nalatige afnemer. De kosten zullen minimaal 15% van het faktuurbedrag bedragen. Mochten deze kosten hoger zijn, dan wordt het totaal van de kosten aan de afnemer berekend.

8.5
Ongeacht hetgeen in 8.1 is bepaald heeft Altero het recht kontante betaling te verlangen, dan wel een gedeelte van het afgesproken bedrag bij wijze van vooruitbetaling te verlangen of anderszins van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor de betaling voordat de afnemer geleverd krijgt, een en ander ter beoordeling van Altero. Eventueel resterende bedragen dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit van Altero te zijn. Indien Altero aanleiding ziet om voor het verstrijken van de betalingstermijn betaling van het resterende bedrag te vragen, dan is de afnemer gehouden hieraan te voldoen.

8.6
De door Altero aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Altero, totdat volledige betaling van de goederen heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor eventueel gemaakte kosten met betrekking tot rente en andere kosten.

Reklame en aansprakelijkheid.
9.1
Altero staat niet in voor de juistheid van gegevens, tekeningen en materialen, door de afnemer verstrekt. Altero staat er uitsluitend voor in dat de geleverde goederen voldoen aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van datgene wat in deze voorwaarden is vermeld.

9.2
Reklames dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen telefonisch of schriftelijk aan Altero ter kennis te worden gebracht. Schriftelijke bevestiging van telefonische reklames is altijd vereist. Indien de afnemer op het moment van reklame op enigerlei wijze (nog) nalatig is vervalt elk recht op reklame. Eventuele reklames ontheffen de afnemer nimmer van zijn (betalings)verplichtingen.

9.3
Reklameren is niet meer mogelijk zodra de goederen zijn verwerkt, dan wel onoordeelkundig zijn verwerkt en of behandeld, zulks ter beoordeling van Altero.

9.4
De aansprakelijkheid van Altero zal zich bij een terechte reklame beperken tot het kostenloos retour nemen van de betreffende materialen en het kostenloos vervangen hiervan.

9.5
Altero kan onder geen beding aansprakelijkheid accepteren voor schade, toegebracht aan wat of wie dan ook, tengevolge van c.q. verband houdende met geleverde goederen, overschrijding van levertijden of door Altero gedane adviezen. Evenmin geldt dit voor enig handelen of nalatigheid van haar medewerkers.

Adviezen.
10.1
Alle door Altero gedane adviezen zijn vrijblijvend gegeven, naar beste willen en weten en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.

10.2
De verantwoording van de aanschaf van een bepaald materiaal, na advies van Altero, ligt geheel bij de afnemer.

10.3
De afnemer is gebonden tot vrijwaring van Altero voor aanspraken van derden in welke vorm dan ook.

Wanprestatie en overmacht.
11.1
Indien de afnemer een uit een overeenkomst met Altero voortvloeiende verplichting niet stipt na wenst te komen, heeft Altero het recht alle verplichtingen van haar kant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor is geen ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst nodig. Altero houdt haar recht op schadevergoeding.

11.2
In geval van overmacht, toeval of van gebeurtenissen die buiten de wil van Altero plaatsvinden en die voor Altero onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken de overeenkomst na te komen, behoudt Altero zich het recht voor de order te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Dit houdt onder geen beding in schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voor de afnemer. Altero stelt zich verplicht de afnemer in voorkomende gevallen terstond telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte te stellen en is verplicht om samen met de afnemer naar een acceptabel alternatief te zoeken. Dit houdt niet in een garantie voor het vinden van een alternatief.

Toepasselijk recht, geschillen:
12.1
Op elke overeenkomst, gesloten tussen Altero en de afnemer is uitsluitend het nederlandse recht van toepassing.

12.2
Alle geschillen, voortvloeiend uit de in 12.1 genoemde overeenkomsten worden uitsluitend berecht door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Altero zich bevindt.